דרוש מנהל/ת השרות הפסיכולוגי

הצעות עבודה • 13/9/2021 כניסות

הארכה - מכרז כ"א חיצוני 2021/24

דרוש מנהל/ת השרות הפסיכולוגי

היקף משרה : %80 משרה.

דרוג ודרגה : פסיכולוגים.

כפיפות :

מנהלתית : מנהלת מחלקת חינוך. מקצועית: פסיכולוגית מחוזית, משרד החינוך.

תיאור התפקיד :

* מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית בהתאם להנחיות שפ"י, לצרכי הרשות ובכפוף לדין

הקיים.

* אחראי לניהול, הפעלה, פיתוח מקצועי ומנהלי של השרות הפסיכולוגי החינוכי ברשות, לצורך קידום ומתן

שרותי בריאות נפש למערכת החינוך ולקהילות בשגרה ובחרום.

דרישות התפקיד:

* השכלה תואר מוסמך ומעלה בפסיכולוגיה, רצוי בפסיכולוגיה חינוכית או קלינית של הילד, מהארץ או מחו'ל

שהוכר ע"י וועדת הרישום של משרד הבריאות ומשרד החינוך כשווה ערך חובה ! )יש לצרף העתק התעודה

לקורות החיים. לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף את העתק התעודה לק"ח(.

* רישום בפנקס הפסיכולוגים חובה ! )יש לצרף העתק התעודה לקורות החיים. לא תישקל מועמדתו של

מי שלא יצרף את העתק התעודה לק"ח(.

* תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית, עדיפות לפסיכולוג חינוכי מומחה מדריך חובה ! )יש לצרף העתק

התעודה לקורות החיים. לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף את העתק התעודה לק"ח(.

* ניסיון מקצועי ניסיון מוכח בשרות פסיכולוגי-חינוכי של 6 שנים לפחות חובה ! יש לפרט בקורות החיים

את הניסון הנדרש )כולל פרוט חודשי העסקה ולא רק שנים( וכן לצרף אסמכתאות בגין הניסיון הנ"ל. לא

תישקל מועמדתו של מי שלא יפרט את הניסיון כנדרש.

* ניסיון ניהולי

*עדיפות לבעלי ניסיון מוכח בהובלה מקצועית ברמת שפ"ח ו/או ברמת שפ"י )מחוזי או ארצי(

* עדיפות לבוגרי לימודי הכשרת מנהלים של שפ"י.

* שפות :עברית ואנגלית ברמה גבוהה.

* יישומי מחשב הכרות עם תוכנות ה 0ffice.

* יכולת להצגת אישור בגין העדר הרשעה בעברות מין, בהתאם לחוק.

לפרטים ניתן ליצור קשר עם לילי:3597564-052

לצפייה במכרז והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר מכרזים.

לתאריך עד מועמדות הגשת https://www.matte-asher-region.muni.il/he/bids/#bids_4

21/9/30 .מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה.

משה דוידוביץ

ראש המועצה